Teraz Jesteś w Home Page >> Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W SIEMIANOWICKIM KLUBIE KYOKUSHIN KARATE

[wersja skrócona]

Wersja dokumentu do druku lub ściągnięcia ...tutaj

Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) Prezes Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate wprowadza do stosowania "Standardy Ochrony Małoletnich", których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczęszczającym do Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate, dbałość o ich dobro, uwzględnienie ich potrzeb oraz podejmowanie działań w ich interesie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Siemianowicki Klub Kyokushin Karate opracował, przyjął i wdrożył "Standardy Ochrony Małoletnich", mając na względzie dobro małoletnich, a także ich ochronę przed krzywdzeniem (szczególnie przed wszelkimi formami przemocy oraz przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz wolności). Zasady określające bezpieczne i właściwe relacje między małoletnimi, a także między małoletnimi a personelem Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate zostały przedstawione poniżej.
  2. Ilekroć w Standardach Ochrony Małoletnich jest mowa o:
   1. Standardach - należy przez to rozumieć Standardy Ochrony Małoletnich w Siemianowickim Klubie Kyokushin Karate;
   2. SKKK należy przez to rozumieć Siemianowicki Klub Kyokushin Karate;
   3. Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Kyokushin Karate;
   4. Małoletnim - należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 lat, z zachowaniem obowiązujących przepisów;
   5. Personelu - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Siemianowickim Klubie Kyokushin Karate), nauczycieli, trenerów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów oraz osoby, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne;
   6. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, a także opiekunów prawnych ucznia oraz osoby uprawnione do reprezentacji małoletniego;
   7. Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate oraz uczestnika zajęć prowadzonych przez Siemianowicki Klub Kyokushin Karate.
   8. Małoletnim niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - należy przez to rozumieć małoletniego, który potrzebuje szczególnego rozpoznania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wynikających w szczególności z uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej, zaburzeń, sytuacji kryzysowych;
   9. Krzywdzeniu - należy przez to rozumieć wszelkie zamierzone lub niezamierzone działania lub zaniechania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości oraz wszelkie rezultaty takiego zachowania, które naruszają równe prawa i swobody małoletniego lub zakłócają ich optymalny rozwój. Do form krzywdzenia należy zaliczyć w szczególności przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie małoletniego, cyberprzemoc.
  3. Personel Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich, monitoruje sytuację i dobrostan małoletnich, a także stosuje zasady określone w Standardach. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, personel podejmuje rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat oferty wsparcia oraz motywując do szukania pomocy.
  4. Ze Standardami zaznajamiany jest cały personel Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate, a także małoletni i ich rodzice.
  5. Standardy są przeznaczone do stosowania w działaniach Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate i obejmują wszystkich, którzy stanowią społeczność Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate, w szczególności personel: nauczycieli, trenerów, wolontariuszy, praktykantów i stażystów zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności.
  6. Standardy uwzględniają sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  7. Zważywszy, że okoliczności krzywdzenia małoletnich może być wiele, członkowie personelu, w ramach właściwych im ról i kompetencji, zobowiązują się do opieki nad małoletnimi, rozumianej jako troska o ich godność, dobro fizyczne, psychiczne i duchowe, a także do promowania dobra małoletnich, w szczególności przez ochronę przed wszelkimi formami krzywdzenia.
  8. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec małoletniego jakiejkolwiek formy przemocy.
  9. Siemianowicki Klub Kyokushin Karate dba, aby wszystkie osoby stanowiące jej personel, posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z małoletnimi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.
 2. ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIMI A PERSONELEM ORAZ ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE
  1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem jest działanie dla dobra małoletniego, z poszanowaniem jego godności, przy uwzględnieniu jego potrzeb i emocji oraz w jego najlepszym interesie.
  2. Personel działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich uprawnień i kompetencji.
  3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują każdego członka personelu i obejmują w szczególności:
   1. utrzymywanie profesjonalnej relacji z uczniami i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych;
   2. zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z uczniami, zrozumienie przeżywanych przez nich uczuć i emocji, okazywanie zainteresowania, wsparcia i gotowości do rozmowy;
   3. niepozostawianie uczniom nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic postępowania i oczekiwań wraz z konsekwencjami za ich nieprzestrzeganie;
   4. reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dostosowanie poziomu komunikacji do uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   5. uwzględnianie potrzeb uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych, w tym dostosowanie metod i form pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych i zdolnych;
   6. równe traktowanie uczniów, w szczególności bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd;
   7. fizyczny kontakt z uczniami możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby uczniów w danym momencie, z uwzględnieniem ich wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego;
   8. ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;
   9. udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego;
   10. panowanie członków personelu nad własnymi emocjami;
   11. wykazywanie szczególnej ostrożności wobec małoletniego ucznia, który doświadczył nadużycia i krzywdzenia w jakiejkolwiek formie, przede wszystkim krzywdzenia seksualnego, fizycznego, zaniedbania;
   12. w przypadku ewentualnych czynności pielęgnacyjnych lub higienicznych wobec małoletniego ucznia - wyłącznie niezbędny kontakt fizyczny, a w miarę możliwości zapewnienie asystowania przez innego członka personelu;
   13. kontakt z uczniami odbywający się wyłącznie w godzinach pracy członka personelu i dotyczący celów edukacyjnych, sportowych lub opiekuńczo-wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z uczniami poza godzinami pracy, poinformowanie o tym Prezesa i uzyskanie zgody rodziców małoletniego ucznia;
  4. W relacji personelu z małoletnimi uczniami niedopuszczalne jest w szczególności:
   1. stosowanie wobec ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby), zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie uczniów;
   2. podnoszenie głosu, krzyczenie na ucznia, wywoływanie u niego lęku i podejmowanie wszelkich innych zachowań o charakterze przemocowym;
   3. ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących ucznia wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów;
   4. zachowywanie się w obecności ucznia w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;
   5. nawiązywanie z uczniem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów lub gestów oraz udostępnianie uczniom treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;
   6. faworyzowanie ucznia;
   7. utrwalanie wizerunku ucznia (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych członka personelu, w sposób niezgodny z przyjętymi Standardami;
   8. proponowanie uczniowi alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z uczniem lub w jego obecności;
   9. zapraszanie ucznia do swojego miejsca zamieszkania.
 3. ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIMI
  1. Relacje między małoletnimi opierają się na działaniu z szacunkiem, przy poszanowaniu godności i potrzeb małoletnich.
  2. Standardem jest tworzenie w Siemianowickim Klubie Kyokushin Karate atmosfery wzajemnej tolerancji, pomocy i poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie.
  3. Małoletni angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z małoletnimi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Do zachowań niedozwolonych należy w szczególności:
   1. stosowanie przemocy lub agresji wobec jakiegokolwiek małoletniego, w jakiejkolwiek formie;
   2. używanie wulgarnego lub obraźliwego języka, wulgarnych gestów, żartów;
   3. upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych małoletnich;
   4. kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
   5. stosowanie zastraszania i gróźb;
   6. utrwalanie wizerunku innych małoletnich poprzez nagrywanie i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;
   7. udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych lub ich używanie.
  5. Członek personelu, będący świadkiem niedozwolonego zachowania małoletniego, jest zobowiązany do:
   1. natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację;
   2. odizolowania małoletniego od reszty grupy;
   3. w razie potrzeby wezwania pomocy (np. innego członka personelu);
   4. udzielenia pomocy małoletniemu doznającemu agresji lub innych niedozwolonych zachowań oraz zabezpieczenia pozostałych małoletnich.
  6. Członek personelu stara się ustalić przyczynę zachowań niedozwolonych i w tym celu przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, uświadamiając im niewłaściwe zachowanie. W razie potrzeby informuje także rodziców małoletnich o wystąpieniu takiej sytuacji.
  7. Jeśli zachowanie małoletniego nie ulega poprawie, członek personelu informuje o tym fakcie rodzica małoletniego oraz przeprowadza z nim rozmowę i stosuje procedury interwencyjne określone w Standardach
 4. ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNIEGO
  1. Personel Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate zwraca szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o możliwości krzywdzenia, szczególnie o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego.
  2. W przypadku zgłoszenia przez małoletniego sytuacji krzywdzenia, członek personelu powinien wysłuchać małoletniego, pozwalając mu na swobodną wypowiedź, okazać mu niezbędne wsparcie i współczucie, nie zadawać pytań sugerujących odpowiedź, a także zapewnić małoletniego o chęci pomocy oraz poinformować go o dalszych podejmowanych krokach. Z przebiegu rozmowy powinna zostać sporządzona notatka, podpisana przez członka personelu, który uzyskał informację o przypadku krzywdzenia.
  3. Rozmowa ma na celu ustalenie podstawowych faktów i uzyskanie informacji (przede wszystkim o miejscu i czasie zdarzenia, opisie, obecności członków środowiska domowego/szkolnego, świadkach, częstotliwości), a także wsparcie emocjonalne małoletniego. Rozmowa odbywa się w odpowiednich warunkach, zapewniających komfort, swobodę i bezpieczeństwo małoletniemu, przy poszanowaniu jego osoby.
  4. Osoba przeprowadzająca rozmowę koncentruje się na kontakcie z małoletnim, jest uważna na pozawerbalne przejawy uczuć (m.in. skrępowanie, wstyd, strach, przerażenie) i pomaga małoletniemu w poradzeniu sobie z nimi. Zapewnia także małoletniego o słuszności ujawnienia faktu krzywdzenia.
  5. Prezes wzywa rodziców małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu, a w przypadkach bardziej skomplikowanych powołuje zespół interwencyjny
  6. W przypadku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia przez rodziców małoletniego, powołanie zespołu interwencyjnego jest obligatoryjne. Zespół wzywa rodziców małoletniego na spotkanie wyjaśniające, z którego sporządza się protokół.
  7. Plan pomocy jest przedstawiany rodzicom małoletniego z zaleceniem współpracy przy jego realizacji. Plan pomocy uwzględnia sytuację małoletnich z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  8. Gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców małoletniego na piśmie.
  9. W przypadku braku potwierdzenia krzywdzenia małoletniego, fakt ten stwierdza się w notatce służbowej. Zaleca się wówczas dalszą obserwację małoletniego.
  10. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Standardów. Kartę interwencji załącza się do akt ucznia.
  11. Informacje o ujawnionych lub zgłoszonych incydentach lub zdarzeniach zagrażających dobru małoletniego odnotowuje się w ewidencji zdarzeń zagrażających dobru małoletnich (załącznik nr 5 do Standardów) i przechowuje się wraz z zebraną dokumentacją w odrębnych zbiorach danych, niedostępnych dla osób nieupoważnionych. W zależności od rodzaju incydentu dokumenty przechowuje się w teczce małoletniego lub aktach osobowych członka personelu.
  12. Wszyscy członkowie personelu i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
  13. Prezes informuje rodziców małoletniego o obowiązku Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej placówki (prokuratura, policja, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej i in.), w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji. Po poinformowaniu rodziców małoletniego Prezes składa odpowiednie zawiadomienie dotyczące krzywdzenia, w tym w razie potrzeby zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zawiadomienie sądu opiekuńczego.
 5. OCHRONA WIZERUNKU DZIECKA
  1. Siemianowicki Klub Kyokushin Karate zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mając na względzie ochronę wizerunku małoletniego i prawo do prywatności.
  2. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku małoletniego stanowią załącznik nr 6 do Standardów.
  3. Personelowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (w szczególności fotografowania, filmowania, nagrywania głosu) na terenie Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate bez pisemnej zgody rodzica.
  4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica na utrwalanie wizerunku nie jest wymagana.
  5. Upublicznianie przez członka personelu wizerunku małoletniego, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (m.in. fotografia, nagranie) wymaga pisemnej zgody rodzica.
 6. INSTYTUCJE WSPARCIA MAŁOLETNICH
  1. Dzieci, młodzież oraz rodzice mają zapewnione wsparcie poprzez bezpłatną infolinię, dostępną całodobowo przez 7 dni w tygodniu - Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Pod tym numerem jest udzielane bezpłatne i profesjonalne wsparcie: 800 12 12 12. Możliwy jest także kontakt przez stronę internetową: www.brpd.gov.pl.
  2. Wsparcie świadczone jest także przez tzw. "Niebieską Linię" - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Dzwoniąc pod numer infolinii: 800 12 00 02, można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
 7. WDROŻENIE I ZAZNAJOMIENIE ZE STANDARDAMI
  1. Odpowiedzialnym za przygotowanie personelu do wdrożenia i stosowania Standardów jest Prezes.
  2. Każdy członek personelu zapoznaje się ze Standardami i zobowiązany jest do ich przestrzegania.
  3. Małoletni są informowani o zamieszczeniu Standardów na stronie internetowej Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate oraz wywieszeniu w lokalu Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate wersji skróconej, która zawiera informacje istotne dla małoletnich.
  4. Nad dopełnieniem powyższych obowiązków dotyczących przygotowania personelu oraz względem rodziców i małoletnich czuwa Prezes.
 8. MONITOROWANIE STOSOWANIA STANDARDÓW
  1. Prezes wyznacza Andrzeja Maneckiego jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na naruszenia Standardów oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń.
  2. Prezes sprawuje nadzór nad przeglądem i aktualizacją Standardów, wprowadza do nich konieczne zmiany oraz ogłasza nowe brzmienie Standardów personelowi, małoletnim oraz ich rodzicom.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r.
  2. Ogłoszenie Standardów następuje w formie zarządzenia Prezesa.
  3. Standardy zostają udostępnione na stronie internetowej Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate oraz wywieszone w widocznym miejscu w lokalu Siemianowickiego Klubu Kyokushin Karate wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich, zawierającej istotne dla małoletnich informacje.

Powrót na początek